Xxx gerl com aenge

Sottruo Høilund 46, Vester Sottruo, 6400 Sønd erborg Boet efter Erik Holdqaard Petersen v/ bobestvrer. Rekvirenten indestår ikke for de heri indeholdte oplysninger. Begge bygninger er opført i gule mursten og med tag af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). 2/4 08/09/2017 & 17 af 140 Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S Totalkredits lån for-falder ved ejerskifte. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløue ved at restancer mv. Ret til ændring af bidragssatser Nykredit forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som oveftages af en auktionskøber. ma12017 Dê fakiske forhold pà uealel dgør, om det er besliyttet eller ej. Byggeskadefonden (Bv B) Her kan du se Bv B's eftersynsrapporter.

advokat Preben Østerqård, Sankt Jørqens Gade 29, 1., 6400 Sønderborq Auktionstidspunkt Torsdao. seotember 2017 kl Auktionssted Retten i Sønderboro. retssal 9, Stationsvei 10, 6400 Sønderboro Rekvirent, hæftelse nr. Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) i traditionelt pænt parcelhuskvarter fra 1970erne. Det bebyggede areal udgør 726 m2, i øvrigt svarende til boligarealet. Beboelsen består af 1 køkken, 1 badeværelse/toilet samt 4 værelser, og ejendommen opvarmes med el. Det præcisgres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. bidrag) 7, L87I Vo af hovedstol Heraf rente 0,6250 o/o af restgæld - afdrag Bidrag O,t844 %o af restgæld... En auktionskøber kan ikke påregne gældsoveftagelse af lånene. Udstedelse af auktionsskøde Nykredit forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af auktionsskøde, før restancer er betalt, og Nykredits lån enten er indfriet, eller gældsoveftagelse er bevilget. maj 2017 Nej Besllyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Bv B fors krer bygningsdele, der ombygges med offenll gt byfornyelsestilskud.

u logge på se.dk/minside/min-profil og gå ind på ikonet udbetaling. Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner) og tegningsberettigede personer. Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit. september Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra den 11. (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 126 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: 0 m2 Bolig areal: 126 m2 Andet areal: O m2 BBR Ejendommens beliggenhed: Højlund 46 (vejkode: 804), 6400 Sønderborg Kommune nr 540 Ejendoms nr I 5894 Udskrift dato: Side 1t4 08/09/2017 & 31 af 140 Fællesareal: Aben overdækning: 0 m2 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badev erelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 2 Adresse: Højlund 46, Vester Sottrup (vejkode: 804), 6400 Sønderborg Garage (med plads t l et eller to kø etøtetl (anvendelseskode: 9'10) Matrikelnr.: 776 Ejerlav: SOTTRUP EJERLAV, SOTTRUP Opførelsesår: '1977 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækn ng: Built-up K lde til mater aler: Oplyst af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 36 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed : Højlund 46 (vejkode: 804), 6400 Sønderborg Kommune nr.: 540 Ejendoms nr I 5894 Udskrift dato: 't Side /09/2017 & 32 af 140 Kortmateriale Signaturforklaring: BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND = vindmølle o9 VIND. Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. ma Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Kortet v ser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har reg streret som værende hhv.

Ou ãver'st på denne regning) samt registrerings- og konto nummer, konto. ) ) d; 4/4 08/09/2017 & 19 af 140 Nykredit Boet Eft. Petersen Højlund Sønderborg Dato Kunde Kundenr Ejendomsnr Beliggenhed Matr. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på!! NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. ml2017 Planer Zonêstatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Hovedstadsomrádets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m.

Hvis du tilmelder din regning til PBS skal du være klar over at der kan gå op til 5-6 uger inden aftalen træder i kraft' f õ cncc o c T a G q c ; o ( N Venlio hilsen SYD ÉNERGI Sa Ig A/S ps. ) Der henvises iøvrigt til "Tillaeg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. N Nykredit Realkred t A/S Kalvebod Brygge København V T f Nykredit Reãlkred t A/S Cvr îr t/4 08/09/2017 & 20 af 140 Nykred t Auktionsopgørelse pr. september 2Ol7 pâ lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. Matrikelkortet kan ikke afgüe el skels nøjagtige beliggenhed Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f eks ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven.

Husk at iilmelde dig vores nyhedsbrev på se.dk, så er du altid opdateret og modtager løbende gode tilbud og konkurrencer m.m. Petersen Højlund Sønderborg 0776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Auktionsopgørelse pr. september 2O17 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fâstlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende andinspektør. Det betyder, at de respektive grundelere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.

11 Grundskyld kr.7.027,03, skorstensfejning kr.368,39, rottebekæmpelse kr.51,00, jordflytningsgebyr kr. auktionsdato Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. 1: Totalkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V v/ advokat Erik Gram, Ret & Råd Advokater, Laurids Skausgade 14, 6100 Haderslev, sagsnr mst Der beregnes yderligere morarenter på pt. Hæftelser der kræves indfriet kr ,95 kr ,20 kr ,75 Hæftelse nr. Brandforsikringsbidrag Der tages forbehold for evt. 08/09/2017 & 6 af 140 Opgørelse over a uktionsrekvi rentens ud lægs- og a uktionsom kostni nger Tvangsauktion den 14. 776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Beliggende Højlund 46, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg Tilhørende boet efter Erik Holdgaard Petersen ADVOKATFIRMAET PREBEN ØSTERCÅRD PØlmba Ejendomsdatara pport, gebyr Auktionsgebyr Annonceudgifter - anslået Salær for besigtigelse, inkl. Der beregnes derfor et administrationssalær til boet, beregnet efter anvendt tid - inkl. Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formå1, vil gældsoveftagelse normalt blive afslået, når auktionskøber har andre udlejede ejendomm. Bekæmpelse af Hvidvask og terrofinansiering Auktionskøber skal i henhold til Lovgivning omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig ovetfor Nykredit. maj Lettøe jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen.Klik ind på se.dk/ring og udfyld formularen så ringer vi til dig hurtigst muligt. ùi 3/4 08/09/2017 & 18 af 140 Bekæmpelse af Hvidvask og terrorfinansiering Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig over for Totalkredit A/S. lign.) m2 Arealanvendelse m2 126 Samlet boligareal heraf lovlig beboelse i kælder 0 0 Samlet erhvervsareal 0 0 Adgangsareal 0 0 Andet areal 0 0 Antal etager u. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).Har For Her hvo kke hvis du er PBS eller l-everandørservice kunde). Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas eller kørekoft. Petersen Højlund Sønderborg 0776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Auktionsopgørelse pr. september 2O17 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenståen{e ejendom Nykredits tilgodehavende er følgende: Lånenummer Hovedstol i kr Restgæld i kr. Skyldige beløb i kr , t63,23 to.846,94 I alt , , ,94 Specifikation af lånet findes på efter-følgende side Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit. af det forfaldne beløb regnet fra fodaldsdagen, hvis det betales efter 14. kælder & tagetage I 0 Abne overdækninger 0 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Højlund 46 (vejkode: 804), Vester Sottrup, 6400 Sønderborg Fritliggende enfamil eshus (parcelhus). ** placering er usikker Nogle bygningspunkter på ejendommen er angivet som: '"placering er næsten sikker' eller '**placering er usikker', fordi ejendommen endnu ikke er færdigt geokodet Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere som følge heraf. Vejforsyning Der leveres kort for området omkr ng ejendommen.All beauties from teenage sex tube are only of 18 or 19 year old but this fact does not stop them from being sinful, so seductive and so slutty.Watch the really nice actions with their participation where these young girls are having a lot of unforgettable time alone, with each other and with their boyfriends.

Leave a Reply

 1. amigos online dating 24-Sep-2017 06:50

  Not only is all of the action really many hot Black Shemale porn niches!

 2. Hardcore cam free 18-Jul-2017 10:56

  You move the pencil”Check out our article about the best tinder pickup lines.

 3. dai bosatsu toge online dating 03-Jun-2017 04:27

  Make some giant animal shapes out of stiff colored paper (make every animal out of a selected shade, and make two variations, as juegos de vestir a monas bonitas an comparable as doable).

 4. giornale del cilento online dating 02-Jun-2017 16:11

  This nullifies the carbon-14 method as well as demonstrating that the earth is less than 10,000 years old. One suspects that the scientific world would not be using the carbon-14 method if it were so obviously flawed.

 5. kwadrat magiczny online dating 25-Dec-2017 13:26

  As such, we are committed to working with our clients to understand their needs and provide a successful, fun and productive IJL Dating Experience.